ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
เงินฝากกระแสรายวัน
Product Catalog : เงินฝากกระแสรายวัน
Product Catalog : เงินฝากกระแสรายวัน
(0.08 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(0.25 MB) PDF
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์
Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
(0.36 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
(0.12 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์
(0.15 MB) PDF
Product Catalog-Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
Product Catalog-Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
(0.47 MB) PDF
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
Sales Sheet : บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
Sales Sheet : บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
(0.33 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
(0.12 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
(0.17 MB) PDF
Product Catalog-Sales Sheet : เงินฝาก Basic Banking Account
Product Catalog-Sales Sheet : เงินฝาก Basic Banking Account
(0.44 MB) PDF
เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
(0.12 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
(0.22 MB) PDF
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน Website (DIP & GO)
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
(0.12 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ
(0.18 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
(0.18 MB) PDF
เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
(0.34 MB) PDF
เงินฝากประจำ
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะยาว
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะยาว
(0.07 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น
(0.13 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
(0.22 MB) PDF
เงินฝากประจำตามใจ
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น
(0.13 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝากประจำตามใจ
Sales Sheet : เงินฝากประจำตามใจ
(0.39 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
(0.22 MB) PDF
Product Catalog-Sales Sheet : เงินฝากประจำตามใจ
Product Catalog-Sales Sheet : เงินฝากประจำตามใจ
(0.51 MB) PDF
เงินฝาก Krungthai ZERO TAX MAX
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี (KTB ZERO TAX MAX)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี (KTB ZERO TAX MAX)
(0.23 MB) PDF
Product Catalog-Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
Product Catalog-Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
(0.43 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
(0.26 MB) PDF
Product Catalog : KTB ZERO TAX MAX
Product Catalog : KTB ZERO TAX MAX
(0.15 MB) PDF
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์
(0.34 MB) PDF
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (9 สิงหาคม 2564)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (9 สิงหาคม 2564)
(0.40 MB) PDF
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(0.30 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ(FCD) - Thai Version
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ(FCD) - Thai Version
(0.16 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ(FCD) - English Version
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ(FCD) - English Version
(0.14 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ แบบพิเศษ (e-FCD Special Account)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ แบบพิเศษ (e-FCD Special Account)
(0.23 MB) PDF
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(0.41 MB) PDF
เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
(0.12 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
(0.18 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
Sales Sheet : เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
(0.34 MB) PDF
Product Catalog-Sales Sheet : เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
Product Catalog-Sales Sheet : เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
(0.45 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าบุคคล</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล