โครงการ CSR

ร่วมคืนผืนป่า ร่วมรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
อัพเดทวันที่7 ธ.ค. 2565


   “ต้นไม้" เป็นแหล่งต้นน้ำที่ช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นมรดกทางธรรมชาติที่เราต้องหวงแหน ร่วมกันรักษาให้คงอยู่ ธนาคารกรุงไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)(สสน.) ในการร่วมกันพลิกฟื้นคืนผืนป่าในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยการปลูกต้นไม้และพัฒนาแหล่งน้ำให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เป็นการวางแผนพัฒนา ฟื้นฟู และบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ นำไปสู่แนวทางการบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน


Strategy กรุงไทยรักชุมชน


   ธนาคารได้นำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ Climate Change ชุมชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวได้ เป้าหมายปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน (Life on Land) ชุมชนมีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยธนาคารกรุงไทย ได้มอบเงินสนับสนุนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน


ปฏิทินประจำปี 2566 ทั้งหมด
คลิก