โครงการ CSR

สืบสานหัตถกรรมสิ่งทอ ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
อัพเดทวันที่7 ธ.ค. 2565


   ผ้าไทย ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของไทยที่ถูกถ่ายทอดจากบรรพชนสู่สังคมยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับผ้าไหมไทยลวดลายสวย “หางกระรอกคู่” จากชุมชนบ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์ เป็นการอนุรักษ์หัตถกรรมสิ่งทอและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวเส้นใย ย้อมสี และตีเกลียว ก่อนเข้ากี่ถักทอเป็นผืนผ้าไหมลวดลายดั้งเดิมที่มีความโดดเด่น นับเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการพัฒนา และสืบสานไม่ให้สูญหาย


Strategy กรุงไทยรักชุมชน
Strategy กรุงไทยรักชุมชน


   ชุมชนบ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่ธนาคารกรุงไทยเล็งเห็นถึงศักยภาพ จึงนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “กรุงไทยรักชุมชนบ้านสนวนนอก” ด้วยการมอบองค์ความรู้ทางธุรกิจ นวัตกรรมทางการเงิน การบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอด ช่วยเพิ่มมูลค่า ยกระดับสินค้า สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยธนาคารได้นำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายยุติความยากจนต้องหมดไป (No Poverty) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

ธนาคารกรุงไทยสนับสนุน โครงการกรุงไทยรักชุมชนบ้านสนวนนอก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


ปฏิทินประจำปี 2566 ทั้งหมด
คลิก