โครงการ CSR

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
อัพเดทวันที่7 ธ.ค. 2565

     ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็นความแตกต่างที่เกี่ยวพันกันทั้งคน สัตว์ พื้นดิน ผืนน้ำ ที่ต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

     ธนาคารกรุงไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมดูแล สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ จึงร่วมกับ UNDP ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินโครงการ Koh Tao Better Together เพื่อระดมทุนสาธารณะในรูปแบบ Crowdfunding รับบริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation เพื่อนำไปจ้างงานคนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กเก็บขยะในทะเล แก้ปัญหาการว่างงาน และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง นอกจากนี้ยังได้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้คนในชุมชน พร้อมขับเคลื่อนโครงการ BIOFIN ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้ โดยส่งเสริมกลุ่มอาชีพของชุมชน เช่น การทำผ้ามัดย้อม การทำซั้งปลาเป็นแหล่งอนุบาล ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงการปลูกฝังเยาวชนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการให้ความรู้ด้าน Financial Literacy เทคโนโลยีการเงิน เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลและบริหารจัดการเงินได้อย่างถูกต้อง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

     จากการดำเนินโครงการนี้ ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลระดับสากลประเภท Great Practice ในเวที Global Corporate Sustainability Awards : GCSA 2021 จากไต้หวัน เป็นการการันตีถึงความสำเร็จ ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายความยากจนต้องหมดไป (No Poverty) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายยุติความหิวโหย (Zero Hunger) โดยการทำประมงแบบยั่งยืน เป้าหมายการแก้ปัญหาโลกร้อน (Climate Action) ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ เป้าหมายการดูแลสิ่งมีชีวิตในน้ำ (Life below Water) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน (Life on Land) ชุมชนปลอดขยะ เป้าหมายการร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals) ยกระดับแนวทางการดำเนินงาน และสร้างเสริมการเป็นพันธมิตรระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


ปฏิทินประจำปี 2566 ทั้งหมด
คลิก