โครงการ CSR

โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว"
อัพเดทวันที่15 มี.ค. 2555

       

       

      ธนาคารได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เยาวชน เพื่อปลูกฝังให้รักและหวงแหนธรรมชาติ โดยนำบุตรหลานพนักงาน บริษัทในเครือ ลูกค้า และนักเรียนโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ไปทัศนศึกษาเพื่อรับฟังการบรรยายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น เดินสำรวจป่าโกงกาง และปลูกป่าชายเลน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานแล้ว ยังได้เรียนรู้จากพื้นที่จริงอันจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีในการดำรงชีวิตต่อไป