ข่าว CSR

ธนาคารจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการ กรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย” ณ ชุมชนบ้านโคกไคร
อัพเดทวันที่24 มี.ค. 2563
       ธนาคารจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการ กรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย” ให้กับชุมชนที่ธนาคารดูแลอยู่จำนวน 7 ชุมชน จาก 4 ภาคทั่วไทย ณ ชุมชนบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

       โดยมีการอบรมระบบการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชีที่มีประสิทธิภาพ  E-commerce การตลาดออนไลน์ รวมถึงศึกษาดูงานชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ 50 ชุมชน จากจำนวนทั้งหมด 3,273 ชุมชนทั่วประเทศ และทำกิจกรรม Workshop เพื่อนำไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ภายในชุมชนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป