ข่าว CSR

เชิญชมนิทรรศการวิทยานิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อัพเดทวันที่14 มิ.ย. 2561

          ขอเชิญชมนิทรรศการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยถ่ายทอดผลงานศิลปะผ่านรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ อันเป็นตัวตนที่หลากหลาย ซึ่งเป็นความร่วมมือธนาคาร และศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม และศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์ นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ Let’s Get It ผลงานของนิสิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ห้องนิทรรศการ ชั้น 2-3 หอศิลป์กรุงไทย ถนนเยาวราช ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

การนำเสนอผลงานของศิลปินทั้ง 17 คน จำแนกเป็นผลงานต่าง ๆ ดังนี้

  • ผลงานประเภทจิตรกรรม (Painting) จำนวน 2 คน
  • ผลงานประเภทประติมากรรม (Sculpture) จำนวน 5 คน
  • ผลงานประเภทสื่อผสม (Mixed Media) จำนวน 8 คน
  • ผลงานประเภทภาพถ่ายศิลปะ (Fine Art Photography) จำนวน 1คน
  • ผลงานประเภทศิลปะแสดงสด (Performance Art) จำนวน 1 คน