ข่าว CSR

จัดบรรยายเรื่องการบริหารเงิน และการออมสำหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อัพเดทวันที่25 เม.ย. 2561

 คุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานเปิดการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการบริหารเงิน และการออมสำหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ซึ่งจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้คืนเงินกู้ยืมเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีโอกาสทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561