ข่าว CSR

บ้านพลไท
อัพเดทวันที่16 ต.ค. 2566

ธนาคารกรุงไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่บ้านพลไท อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมและได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชนบทดั้งเดิม ได้ร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น ทอผ้าปีกนก แปรรูปกกให้เป็นของใช้ เป็นการร่วมสานต่อวัฒนธรรม สืบทอดวิถีชีวิตพื้นบ้านจากรุ่นสู่รุ่น


เป็นการนำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (Decent Work and Economic Growth) และเป้าหมายทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)