ข่าว CSR

บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
อัพเดทวันที่16 ต.ค. 2566

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) แก้ปัญหาการมีน้ำใช้ไม่เพียงพอในฤดูแล้งที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยเชื่อมท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เสริมระบบสำรองน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่ ให้ความรู้กับคนในชุมชน เพื่อการวางแผน บริหารจัดการน้ำด้วยตนเองได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเป็นการนำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) และเป้าหมายปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Life on Land)ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มอบเงินสนับสนุน สสน. บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน