บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
KRUNGTHAI ADVISORY COMPANY LIMITED
บริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท และในปี 2563 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนของบริษัทเป็น 300 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย 76% ทั้งนี้ บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
บริการของบริษัท
ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุน (Holding Company)