บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
KTB LEASING CO.,LTD.
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (KTBL) ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย 100% เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 1,000 ล้านบาท จากเดิมจดทะเบียนบริษัทด้วยทุน 100 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นโดย บมจ.บัตรกรุงไทย ในอัตราร้อยละ 75.05 และถือหุ้นโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 24.95

บริการของบริษัท
บริษัทฯ ให้บริการเช่าซื้อตามความต้องการทางการเงินของลูกค้า
  • KTC พี่เบิ้ม รถแลกเงิน เป็นบริการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ โดยการนำรถยนต์มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • สินเชื่อ Refinance รถยนต์ KTC พี่เบิ้ม เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ครอบครองรถยนต์ แต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อน
  • สินเชื่อทะเบียนรถยนต์มือสอง KTC พี่เบิ้ม ผู้เช่าซื้อสามารถเลือกผ่อนชำระค่างวดตามเงื่อนไขของสัญญา เมื่อผู้เช่าซื้อสามารถเลือกผ่อนชำระค่างวดตามเงื่อนไขของสัญญา และเมื่อผู้เช่าซื้อได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จะโอนให้กับผู้เช่าซื้อ เมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่าซื้อ
  • เช่าแบบลีสซิ่งและเช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์ [Financial Lease] เป็นบริการให้เช่าในทรัพย์สินแก่ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุน และเป็นสินเชื่อระยะปานกลางถึงระยะยาว (3-5 ปี) โดยผู้เช่าชำระค่าเช่าตามที่ได้ตกลงกันไว้ ณ วันที่ทำสัญญา และในระหว่างสัญญาผู้เช่าสามารถมีสิทธิ์ในการใช้งานในทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่ สำหรับเช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์ เป็นการทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินในระยะ 1-5 ปี โดยรูปแบบจะเป็นการทำสัญญาสำหรับทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบหรือการดำเนินธุรกิจ

    จุดเด่นของบริการ

    • ค่าเช่าคงที่ตลอดระยะเวลาเช่า
    • เงื่อนไขการพิจารณายืดหยุ่นตามแต่ละประเภทธุรกิจ
ที่อยู่
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
ลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2407-1500
Call Center : 0 2407 1555
โทรสาร : 0-2407-1550