บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด
KTB ADVISORY COMPANY LIMITED
บริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โดยมีบมจ.ธนาคารกรุงไทยถือหุ้น 100% ทั้งนี้ บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
บริการของบริษัท
ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินแก่ทั้งภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร อาทิเช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน การจัดโครงสร้างทางการเงิน การจัดหาแหล่งเงินทุน การประเมินมูลค่าหุ้นหรือกิจการ การปรับโครงสร้างหนี้ การจัดหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ การควบรวมกิจการ เป็นต้น บุคลากรของ KTBA เป็นผู้มีประสบการณ์งานที่ปรึกษาทางการเงินในทุกรูปแบบเป็นอย่างดี พร้อมรองรับโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง