บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNGTHAI Asset Management PCL.
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มหานคร จัดตั้งในปี 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ต่อมาในเดือนธันวาคม 2542 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งเดียวที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ มี บมจ.ธนาคารกรุงไทยถือหุ้น 100%
บริการของบริษัท
บริษัทฯ รับจัดการบริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบัน องค์กร และ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภายใต้ใบอนุญาตบริหารกองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนรวมตราสารทุน
  • กองทุนรวมตราสารทุน
  • กองทุนรวมตราสารหนี้
  • กองทุนรวมตลาดเงิน
  • กองทุนผสม
  • กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
  • กองทุนรวมอสัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (PETTs)
 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุน RMF/LTF
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนรวมต่างประเทศ
  • Feeder Fund
  • EFT
ที่อยู่
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100 กด 9 ต่างจังหวัดโทรฟรีที่ 1-800-295-592
โทรสาร : 0-2670-0430
อีเมล์ : callcenter@ktam.co.th