บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด
ARISE BY INFINITAS CO., LTD.
บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารกรุงไทย กับ บริษัท เอคเซนเซอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและธุรกิจระดับโลก ในสัดส่วนการถือหุ้น 51% : 49%

บริการของบริษัท
บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยแนวทาง TechFin เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านนวัตกรรมทางการเงิน และการพัฒนาบุคลากร บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัดมุ่งพัฒนาโครงการและโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร บริษัท อินฟินิธัส และพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน มีประสบการณ์การทำงานระดับ World class ด้วยการสร้างฐานบุคลากรในประเทศ และดึงกลุ่ม Technology Talents จากต่างประเทศมาร่วมงาน

จุดเด่นในการให้บริการของ บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด
บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มธนาคารกรุงไทย บริษัทอินฟินิธัส และพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสร้างความแข็งแกร่งด้าน Digital Capabilities พร้อมสร้างอัจฉริยะด้านดิจิทัล (Digital Talents) ช่วยพัฒนา Digital Platforms ให้ประเทศ โดยบริษัทฯ ให้บริการตามหลัก
  • Agility เน้นสร้างความคล่องตัวในองค์กร เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Reliability เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อเปิดโอกาสในสังคมไทย
  • Innovation เน้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม
  • Stability การสร้างผลงานที่มีเสถียรภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
  • Equality สร้างความเท่าเทียมและความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ที่อยู่

บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 6-7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110