บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (KTZ) ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกอันดับที่ 18 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,864 ล้านบาท เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนของบริษัท จากเดิม 1,864 ล้านบาท เป็น 2,138 ล้านบาท
บริการของบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้
  • กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  • กิจการค้าหลักทรัพย์
  • กิจการค้าหลักทรัพย์สินเป็นตราสารหนี้
  • กิจการที่ปรึกษาการลงทุน
  • กิจการประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  • กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน
  • กิจการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  • กิจการประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน
  • กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด มีสาขาที่ให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 22 สาขา ประกอบด้วย เซ็นทรัลเวิลด์ นานา บางแค พหลโยธิน เพลินจิต วิภาวดี สินธร อัมรินทร์ อาคารศรีวรจักร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา ปากช่อง พัทยา พิษณะโลก ภูเก็ต โรจนะ หาดใหญ่ และห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 59
ที่อยู่
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8, 15-17, 19, 21 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2695-5555
โทรสาร : 0-2695-5173
อีเมล์ : webmaster@ktzmico.com