โครงการ CSR

โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
อัพเดทวันที่14 ก.ย. 2563

กรุงไทยร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างอาชีพ ยกระดับสินค้าและบริการ พร้อมเป็นแหล่งเงินทุนให้กับชุมชน

       จากวิสัยทัศน์ของธนาคาร Growing Together for Sustainability ที่ธนาคารต้องการเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยั่งยืน และธนาคารได้เชื่อมโยงเรื่อง ESG (Environmental, Social and Governance) เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) โดยเชื่อมกรอบการดำเนินธุรกิจเพื่อจะช่วยลดปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ทำให้ชุมชน สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยหนึ่งในภารกิจของธนาคาร คือ การสร้างสังคมยั่งยืน หรือ Sustainability Society ตามแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก อันประกอบด้วย

  1. Strengthen Foundation ที่ต้องการสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งด้วยการสร้างอาชีพให้กับชุมชุน
  2. Go Local Based Solutions ยกระดับสินค้าและบริการของชุมชนครบวงจร ผ่านการดำเนินงานด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
  3. Grow Local ที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน ด้วยการเป็นแหล่งเงินทุนให้กับชุมชน

       ทั้งนี้ ธนาคารจึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย ในปี 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งธนาคารมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ให้เกิดความสมดุลมีความเข้มแข็งจากภายใน  โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกำหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน

       ธนาคารสามารถนำจุดแข็งของธนาคาร ทั้งในด้านความรู้ทางด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินไปตอบสนองความต้องการของชุมชน ผ่านการดำเนินงานของสาขาในแต่ละพื้นที่ และการทำงานร่วมกับ Partner ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน สินค้าท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม การตลาด และความรู้ทางการเงิน

Strategy กรุงไทยรักชุมชน

       โดยในปี 2562 ธนาคารได้คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย จากการมีส่วนร่วมของสาขาในพื้นที่ ในการนำเสนอชุมชนบริเวณรอบ ๆ พื้นที่สาขา ทั้งหมด 7 ชุมชน ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา ชุมชนตำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนบ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา ชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย และชุมชนท่ามะโอ จังหวัดลำปาง โดยธนาคารได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมหารือกับชุมชน และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน


ดาวน์โหลด
กรุงไทยรักชุมชน
กรุงไทยรักชุมชน
(0.08 MB) JPG