โครงการ CSR

ประกาศผลรางวัลการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4
อัพเดทวันที่28 ม.ค. 2562

ผลงานร่วมแสดง
ศิลปิน ชื่อผลงาน
นายสุรเดช  วัฒนาประดิษฐชัย ตุ๊กตาของหนู
นายวันชัย  ณรงค์ชัย Life An ancestor
น.ส.สุจิตรา  พาหุการณ์ ยัง คง อยู่
นายชิษณุพล  ประสานวรกิจกุล อธิษฐาน
นายวรุณ  ห้วยบุญ ห้วงเวลาแห่งความคิดถึง 3
นายธนพล  อินทฤทธิ์ สถานะสังคม 02
น.ส.ยามีล๊ะ  หะยี เส้นใยแห่ง..ความสุข(ความปรารถนา) 1
น.ส.ยามีล๊ะ  หะยี เส้นใยแห่ง..ความสุข(ความปรารถนา) 2
น.ส.ไซนับ  หะยีเจ๊ะดอเลาะ ความผูกพันและวิถีครอบครัวในทัศนะอิสลาม (No.1)
นายอริยะ  กิตติเจริญวิวัฒน์ บุปผาในราตรี
นายปิติ  บางแบ่ง จังหวะการเจริญเติบโต
นายณฐกร  คำกายปรง รุมกินโต๊ะ
 นายกัณตชาติ  สายไร่โคก กงล้อแห่งชีวิต
นายปฐมพงศ์  บูชาบุตร แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 1
นายนพอนันต์  บาลิสี ความประทับใจในความงาม
นายอภิวัฒน์  บันลือ ปมที่แก้ไขไม่ได้ 3
น.ส.ปิยะธิดา  ไกรกิจราษฎร์ กรุงไทย ภายใต้แสงวัฒนธรรม
นายยุทธนา  ชมชื่น เครื่องยึดเหนี่ยว (ความหวัง)
นายศุภวัฒน์  วิบูลย์ศิลป์ สุนทรีภาพจากระนาบและพื้นผิว
นายภูมินทร์  ภูผา ห้องควบคุม
นายจักรพงษ์  เทพเกาะ ความเชื่อ (กลาย)
นายมานะชัย  วงษ์ประชา ถักทอวิถี
นายวิริยะพร  จิตราภิรมย์ ลวดลายแห่งพฤกษา 1
นายพินิจ  มิชารี ซากความศิริไลซ์ หมายเลข 10
นายลดากร  พวงบุบผา แหวกว่ายชมจันทร์
นายวีระยุทธ  ใจว่อง อนุบาล 2/6
นายณัฐพล  อยู่เปล่า เจ้ามะระ เจ้ามะรุม เจ้ามะอึก
นายนิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส พิจารณาลมหายใจ 3
นายสกล  มาลี จิตรกรรมวิถีชีวิตอีสาน หมายเลข 1
น.ส.นิตยา  เหิรเมฆ Peace of mind
นายเอกวัฒน์  ดีโต ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน 12
นายอนันต์ยศ  จันทร์นวล ไทยมุง
นายพิษณุ  วงศ์วิไลพิสิฐ ปกป้อง
นายธีรพล  สีสังข์ จีรัง
นายชยสิทธิ์  ออไอศูรย์ กระแสธารแห่งกาลเวลา
นายกฤตพสิฐพงศ์  เบญจธัชพร มหัศจรรย์ที่เหลืออยู่
นายรัตนา  สุจริต วิถีรถเกี่ยวข้าว หมายเลข 2
น.ส.นอเดียนา  บีฮิง ภาพทับซ้อนความทรงจำ 2
นายอานนท์  เลิศพูลผล 27 แองกรี้ เม็น
นายวิทยา วงศ์เพชรมณีโชติ สุขทุกข์เกิดขึ้นที่ตัวเรา
นายประเทือง ก่ำพัด วิธีแห่งความสุข
นายทรงวุฒิ ขาววิเศษ เวลาในความทรงจำ
นายคเณศ  แสนศรีลา รถบรรทุก NO.2
นายวีระวุฒิ  ภูมิดง คนรักของฉัน
น.ส.ปริมประภา  พุฒนอก รื่นเริงสุนทรีย์
นายจักรพันธ์  ญาณะนันท์ ทวารบาล
นายทศพร  อุตรชีพ แสง-เงาถ่ายทอดมุมมองที่ประทับใจในวิถีชีวิตคนอีสาน
นายสุคนธ์  โมทะจิตร มันเป็นเช่นนี้เอง
นายชำนาญ  ปรางสุข ภาระ ศรัทธา
น.ส.สุฑารัตน์ ธรรมรัตน์ วิถีชีวิต
นายหรอเหม หลีกันชะ ปลายทางแห่งชีวิต
น.ส.โสภาวดี เสนาคชวงค์ สายตาที่เปลี่ยนไป
น.ส.ณัฐกานต์ ชูอินทร์ มุมมองประทับใจ 2
นายระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ สมถะ
นายชูเกียรติ สุทิน พลังแห่งจิตวิญญาณชาวเล

การขอรับคืนผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดง ศิลปินสามารถนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง มาขอรับคืนผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ ณ สถานที่ที่ท่านส่งผลงาน ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 4-16 กุมภาพันธ์ 2562