โครงการ CSR

โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards)
อัพเดทวันที่26 ธ.ค. 2560
       โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย หรือ Krungthai Art Awards เป็นการประกวดที่ส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของ “กรุงไทย” โดยเริ่มดำเนินโครงการประกวดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557
       ในปี 2562 บมจ. ธนาคารกรุงไทย จัดโครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 (4th Krungthai Art Awards) ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม นำมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ในแบบฉบับของตัวเองเพื่อสื่อถึง “กรุงไทย” แผ่นดินที่รุ่มรวยด้วยศิลปกรรมอันทรงคุณค่าพร้อมนำ เสนอแง่งามของสังคมอุดมคุณธรรม ยึดมั่นความดีงาม นำพาเศรษฐกิจให้ฟูเฟื่องเรื่องความคิด สร้างสรรค์ เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 309 ชิ้น

       ธนาคารกรุงไทย มุ่งเน้นส่งเสริมความยั่งยืนให้ประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยได้จัดตั้ง “หอศิลป์กรุงไทย” รวมถึงจัดการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการด้านสังคมที่สนับสนุนให้ศิลปินสรรสร้างผลงานสะท้อน “ความเป็นไทย” ที่งดงาม โดย “หอศิลป์กรุงไทย” เป็นแกลเลอรี่ศิลปะร่วมสมัย สำหรับแสดงผลงานศิลปกรรมสะสมของธนาคาร และเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงนิทรรศการหมุนเวียน