ข่าว CSR

ธนาคารมุ่งสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้หลัก Zero Tolerance
อัพเดทวันที่4 พ.ย. 2563

Krungthai Zero Tolerance

ธนาคารกรุงไทยดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยดำเนินโครงการ “กรุงไทยคุณธรรม” และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) พร้อมทั้งได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร ผ่านการขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 3 ป. ได้แก่ “ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน และปรับเปลี่ยน” โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้าน Financial Growth, Stakeholders Confidence, Transparency Process และ Employee Satisfaction และเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ธนาคารจึงได้ดำเนินโครงการ 1 หน่วยงาน 1 แผนความยั่งยืน โดยให้พนักงานคิดแผนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน การสร้างจิตสำนึกตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ในปี 2563 มีพนักงานส่งแผนความยั่งยืน 1,352 แผนงาน ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ โดยแผนงานที่โดดเด่นจะได้รับการยกระดับสู่แผนงานระดับองค์กร เช่น Internal Audit Intelligent (IAI) โครงการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบรายการค้างอนุมัติและรายการค้าง Settlement ให้เป็น Automated โครงการกรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ธนาคารยังส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกกับพนักงานในการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านกิจกรรมภายในและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ

ธนาคารกรุงไทยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยธนาคารเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีจริยธรรมที่ดีนั้น เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นธนาคารที่ทุกคนไว้วางใจ (Public Trust) ซึ่งในปี 2562 ธนาคารได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมการดำเนินงานของธนาคารในทุกกระบวนการ เพื่อให้มีความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงพฤติกรรมการล๊อบบี้ (Lobbying)
ที่ธนาคารให้คำจำกัดความว่า

“พฤติกรรมการล๊อบบี้ (Lobbying) หมายถึง การโน้มน้าว ชักจูงใจ หรือการกระทำลักษณะอื่นใดเพื่อให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์อันมิควรได้ให้แก่ตนเอง ผู้อื่น หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นรูปแบบหนึ่ง อันถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น รวมถึงโครงการกรุงไทยคุณธรรมของธนาคาร”

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคารไม่เคยมีพฤติกรรมล๊อบบี้ โดยธนาคารยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน