เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
กรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี       การกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น นับวันจะมีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่ขาดซึ่งหลักบรรษัทภิบาล ก็จะส่งผลเสียหายทั้งต่อธุรกิจ และกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ธนาคารกรุงไทยในฐานะที่เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐ จึงได้ถือเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่จะยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างแท้จริง

       คณะกรรมการธนาคารจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนปฏิบัติการและมาตรการติดตามเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และปรับปรุง นโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งติดตามและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล

     นอกจากนี้ธนาคารได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้หลายช่องทาง ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับภายนอกต่าง ๆ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงได้ที่ ประธานกรรมการธนาคารผ่านอีเมล whistletruth@ktb.co.th ทั้งนี้ รายชื่อของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองทั้งระหว่างการดำเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
(0.06 MB) PDF
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.49 MB) PDF
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
(0.49 MB) PDF
คู่มือบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่มือบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(0.41 MB) PDF
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมฯ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมฯ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
(0.38 MB) PDF
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมฯ ของนายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการธนาคาร
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมฯ ของนายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการธนาคาร  
(0.27 MB) PDF
คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  
(0.65 MB) PDF
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)  
(0.28 MB) PDF
นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น (Anti-Bribery and Corruption Policy)
นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น (Anti-Bribery and Corruption Policy)  
(0.44 MB) PDF