คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  24 ธันวาคม 2552

การศึกษา
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • Master of Public Administration, Middle Tennessee State University, สหรัฐอเมริกา
 •  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 26/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statements for Director (FSD)  รุ่นที่ 1/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • กรรมการ บจ.เอนเคย์ สตูดิโอ
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ประธานกรรมการ บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้
 • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บจ.เอสไอเอสบี
 • ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • กรรมการ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย