คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  28 มกราคม 2558

การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Wisconsin - Madison สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรม
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 10/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 8/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 4
 • หลักสูตร In house Training Programs ธนาคารซิตี้แบงค์
 • หลักสูตร Asian Banking and Sovereign Conference 2006 by Moody
 • หลักสูตร Regional Workshop "Risk Modeling for Sovereign Debt Portfolio" by World Bank
 • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
 • หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. เอลิเซีย อาหารและเครื่องดื่ม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. ไอคิวพลัสแอนด์แมเนจเมนท์
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไทยกอง