คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
อายุ 65 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  24 กรกฎาคม 2557
ประเภทกรรมการ:  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การศึกษา
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Radboud University เนเธอร์แลนด์
 • Doctor of the Science of Laws (J.SD.), Standford University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
 • Master of Laws (LL.M.), Cornell University สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
 • Master of Laws (LL.M.), Harvard University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1/2556 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10/2549 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2544  สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
 • หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564  บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2566 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานอนุกรรมการความยั่งยืน อนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกฎหมาย อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
 • กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการอิสระ บมจ.ซีพี ออลล์
 • กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บมจ.ดุสิตธานี
 • ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • กรรมการแนวร่วมต่อต้านด้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย
 • รองประธานคณะกรรมการกฎหมาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
 • นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะกรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
 • ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • กรรมการบริหาร และประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ASIA Crime Prevention Foundation : ACPF) (Consultative Status with ECOSOC)
 • กรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย

ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการอำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 • ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.ปตท.
 • กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
 • อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม