คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
พลเอก เทียนชัย รับพร
ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  28 มกราคม 2558

การศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 27 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) 

การอบรม
 • Refreshment Training Program (RFP)
  รุ่นที่ 2/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 240/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statements for Director (FSD) รุ่นที่ 28/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 28/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ 47 วิทยาลัยการทัพบก
 • หลักสูตร Resource Management Inroductory Course, United States Army Finance School Fort Benjamin Harrison, Indiana, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Planning, Programing Budgeting, Execution System  Course, United States Army Finance School Fort Benjamin Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
 • หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
          -  ไม่มี  - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
 • ปลัดบัญชีทหารบก สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
 • เลขานุการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)