คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
ดร.กุลยา ตันติเตมิท
กรรมการธนาคาร กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 49 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 9 พฤศจิกายน 2564
การศึกษา
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (Ph.D.) สาขา International Economics and Finance, Brandeis University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (M.S.) สาขา International Economics and Finance, Brandeis University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (M.A.)สาขา International Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 82 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 6 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • กรรมการ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • กรรมการ กองทุนประกันชีวิต 

 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ.กรุงไทย
 • กรรมการ บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก
 • กรรมการ บจ.ปตท. ค้าสากล