คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
next btn
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการธนาคาร
อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 7 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ: 28 ตุลาคม 2563 
ประเภทกรรมการ:  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การศึกษา
 • MBA, University of New Haven,CT ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Instrument and Market,  Harvard Business School
 • หลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ปตท.
 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการ บมจ.โรงแรมเอราวัณ
 • กรรมการอิสระ บมจ.บีซีพีจี
 • กรรมการ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ และกรรมการสรรหา บมจ. ท่าอากาศยานไทย  
 • อธิบดีกรมศุลกากร
 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • กรรมการ บมจ.ปตท.
 • อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง