คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการธนาคาร และกรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 7 กุมภาพันธ์ 2563 

การศึกษา
 • MBA, University of New Haven,CT ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Instrument and Market,  Harvard Business School
 • หลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมศุลกากร
 • กรรมการ และกรรมการสรรหา บมจ. ท่าอากาศยานไทย  
 • กรรมการ บมจ.โรงแรมเอราวัณ

ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 •  กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
 • กรรมการ บมจ.ปตท. 
 • อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • กรรมการ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง