คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
next btn
นายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการธนาคาร
อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ:  17 มกราคม 2563

การศึกษา
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา

การอบรม
 • หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการตำรวจ
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • ประธานกรรมการ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
 • กรรมการ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารธนชาต
 • ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • อธิบดีกรมสรรพากร
 • รองประธานกรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 • ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ