คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นางนิธิมา เทพวนังกูร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  12 เมษายน 2562

การศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาบริหารการเงิน (เกียรตินิยมเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2019 ของ IOD
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 3/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 126/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร NIDA - Wharton Executive Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric Crotonville,
  New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
      -  ไม่มี  -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการสภา และกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยออยล์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ.ปตท.
 • ประธานกรรมการ บจ.ปตท. ค้าสากล
 • ประธานกรรมการ บจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส