คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
กรรมการธนาคาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 48 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 27 ธันวาคม 2561

การศึกษา
 • Master of Laws (Tax), The London School of Economics and Political Science, University of London ประเทศอังกฤษ
 • Master of Arts (Development Policy and Public Administration), University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตร Future Economy and Internet Governance – Executive Program สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเตอร์เน็ต
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
 • กรรมการ บจ.ไทยสมายล์แอร์เวย์
 • กรรมการ บจ.ปตท.ค้าสากล
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีบีจีไอ

 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) กรมสรรพากร
 • รองอธิบดี กรมสรรพากร
 • ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร
 • กรรมการ องค์การสุรา