ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ การรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (Asset Warehousing)

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ การรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (Asset Warehousing)

ประเภทลูกหนี้ *
ชื่อบุคคล / นิติบุคคล *
ประเภทรหัสอ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล *
เลขประจำตัวบุคคล/นิติบุคคล *
ชื่อผู้ติดต่อ *
Email * (เพื่อใช้ในการยืนยันเข้าร่วมโครงการ)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
มาตรการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ *