ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต WealthReady 99/5

ประกันชีวิต WealthReady 99/5

เอกสิทธิ์สู่ความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
จ่ายเบี้ยฯ สั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองตลอดชีพ
checkimg

รับเงินคืนทุกปี สูงสุด 5% ต่อปี ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

checkimg
รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 1000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากอุบัติเหตุ
checkimg
ลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร*
checkimg
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ**

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต WealthReady 99/5

ผลประโยชน์เงินจ่ายคืนรายปี

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 20 
  รับเงินคืน 2.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21 – ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 98 ปี
  รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต / เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

ปีกรมธรรม์ที่

กรณีเสียชีวิต
จากสาเหตุทั่วไป

กรณีเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ

1 100%(1) รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 500%
2 200% (1)
3 300% (1)
4 400% (1)
5 เป็นต้นไป 500% (1)

% หมายถึง % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(1) หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
บริษัทฯ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง*** โดยเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ได้รับการยกเว้นจะเป็นเบี้ยประกันภัยงวดที่ครบกำหนดชำระหลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการยกเว้นเบี้ยประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก


ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา (ครบอายุ 99 ปี)
500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า


หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 70 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ : 300,000 บาท ****
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด : 10 ล้านบาท ****
 • การพิจารณารับประกันภัย : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย ****

หมายเหตุ
* เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน WealthReady 99/5 จะสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เต็มจำนวน โดยเบี้ยประกันภัยในส่วนความคุ้มครองอุบัติเหตุ และความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย จะไม่สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
** การตอบคำถามสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
*** การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เป็นไปตามคำนิยามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
**** ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ


ข้อควรทราบ

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช0023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์