Critical illness Insurance

Health DIY
Health DIY
Design you health coverage at value price.

Choose the insurance that you want

คำถามที่พบบ่อย

ประกันโรคร้ายแรงครอบคลุมกี่โรค

ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครอง 90 โรค คุ้มครองโรคร้ายแรง 5 กลุ่มโรค ประกอบด้วย มะเร็ง อวัยวะสำคัญ ระบบประสาท หัวใจ และอื่นๆ โดยแต่ละกลุ่มสามารถเคลมได้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรงครอบคลุมกี่ระยะของโรค

ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะปานกลาง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะรุนแรง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค