ประกันผู้สูงอายุ ครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ

กรุงไทยสุขใจวัยเกษียณ

สูงวัยมั่นใจ ด้วยประกันผู้สูงอายุ ครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
สบายใจด้วยการรับประกันผู้สูงอายุ
อายุรับประกัน 55 ปี - 80 ปี (ต่ออายุได้ถึง 99 ปี)
checkimg
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 1,000,000บาท
ด้วยเบี้ยประกันภัยราคาสบายกระเป๋า
checkimg
บริการ Nursing Care at Home
ค่าจ้างพยาบาลพิเศษสำหรับการดูแลที่บ้านพัก หลังจากออกจากโรงพยาบาล
checkimg
ประกันผู้สูงอายุที่ให้ผลประโยชน์หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น กระดูกแตกหัก เงินช่วยเหลือสำหรับบุตรหลาน หรือ ทายาท / ค่าใช้จ่ายทันตกรรม
checkimg
ซื้อประกันผู้สูงอายุ สุขใจวัยเกษียณได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และ Krungthai NEXT

ซื้อประกันผู้สูงอายุเพื่อคนที่คุณรัก

ข้อตกลงความคุ้มครอง
สำหรับการซื้อประกันผู้สูงอายุ ผ่านสาขาของธนาคาร

รายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครอง และผลประโยชน์ตามสัญญา ประกันผู้สูงอายุ กรุงไทยสุขใจวัยเกษียณ


จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
- อุบัติเหตุทั่วไป
300,000 500,000 800,000
- การถูกฆาตรกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างการ
300,000 500,000 800,000
     -  การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
150,000 250,000 400,000
- ก่อการร้าย
300,000 500,000 800,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยต์ ไม่รวมก่อการร้าย
15,000 25,000 40,000
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
30,000 40,000 50,000
4.ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือรายปีให้กับบุตรหลาน หรือผู้รับประโยชน์ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ(อบ.1) รวมถึงถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ปีละ
10,000 20,000 40,000
และจ่ายต่อเนื่อง 5 ปี รวมเป็นจำนวนเงิน
50,000 100,000 200,000
5. ค่าใช้จ่ายทันตกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
10,000 10,000 10,000
6. ผลประโยชน์ Nursing Home ค่าจ้างพยาบาลพิเศษสำหรับการดูแลที่บ้านพัก หลังออกจากโรงพยาบาล (ต้องนอนเป็นผู้ป่วยในต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง) สูงสุดไม่เกิน 7 วันต่อปี
คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ ต่อคน (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
2,300 3,200 4,450
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
6,500 8,950 12,500
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
10,500 14,400 20,200
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี
14,300 19,600 27,400
ระยะเวลาเอาประกันภัย 9 ปี
18,000 24,500 34,300ข้อตกลงความคุ้มครอง
สำหรับการซื้อประกันผู้สูงอายุ ผ่าน Krungthai NEXTจำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
- กรณีอุบัติเหตุทั่วไป
200,000 300,000 400,000 500,000
- กรณีฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
200,000 300,000 400,000 500,000
- กรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 150,000 200,000 250,000
- กรณีการก่อการร้าย
200,000 300,000 400,000 500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยต์ ไม่รวมก่อการร้าย
10,000 10,000 20,000 30,000
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
20,000 30,000 40,000 50,000
4. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุสาธารณะ (เพิ่มเติมจาก ข้อ 1 )
100,000 100,000 100,000 100,000
5. ผลประโยชน์ค่าเลี้ยงดู กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ(เป็นระยะเวลา 12 เดือน)
5,000/เดือน 5,000/เดือน 10,000/เดือน 10,000/เดือน
6.ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือรายปีให้กับบุตรหลาน หรือผู้รับประโยชน์ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ(อบ.1) รวมถึงถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ปีละ
40,000 60,000 80,000 100,000
จ่ายต่อเนิ่อง 5 ปี รวมเป็นจำนวนเงิน
 200,000  300,000  400,000  500,000
7. ผลประโยชน์ Nursing Home ค่าจ้างพยาบาลพิเศษสำหรับการดูแลที่บ้านพัก หลังออกจากโรงพยาบาล (ต้องนอนเป็นผู้ป่วยในต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง) สูงสุดไม่เกิน 7 วันต่อปี
 คุ้มครอง  คุ้มครอง คุ้มครอง  คุ้มครอง

รายละเอียดและเงื่อนไข สำหรับ ซื้อประกันผู้สูงอายุผ่านสาขา และ Krungthai NEXT
เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกันภัย
55 – 80 ปี (ต่ออายุถึง 99 ปี)
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
การปรับเบี้ยประกันภัย
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าเบี้ยประกันภัยตามข้อมูลจำนวนผู้เอาประกันและจำนวนสินไหมที่เกิดขึ้นจริง และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันภัย หากมีการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและ/หรือข้อมูลอันมีผลทำให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้น
เงื่อนไขอื่นๆ
  1. ซื้อได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ต่อคน
  2. ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อควรทราบ
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548