โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6

คุ้มค่า ต้นทุนต่ำ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อความยั่งยืนของกิจการ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สนับสนุนการลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน
ลงทุนอย่างคุ้มค่าในระยะยาว
checkimg
ดอกเบี้ยต่ำ
กระตุ้นให้กิจการต่างๆ สนใจในการลงทุน
checkimg
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ
ในการประเมินเทคโนโลยีและความคุ้มค่าของโครงการ
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6
คุณสมบัติผู้กู้
  1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นของคนไทย
  2. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หากเคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มาก่อนต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. กรณีเป็นบริษัทจัดการพลังงงาน (ESCO) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานภายใต้การดำเนินงานของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

FAQ

ยื่นคำขอสินเชื่อ และคำขอเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางธนาคารเพื่อเสนอต่อกระทรวงพลังงาน เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากทางธนาคาร และผ่านการอนุมัติจากกระทรวงพลังานแล้วจึงสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.dedeenergyfund.com