สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

วงเงินสินเชื่อธุรกิจช่วยให้ธุรกิจเดินไปได้อย่างไม่สะดุดจากการนำเข้าสินค้า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
นำเข้าก่อน จ่ายเงินที่หลัง
checkimg
เอกสารครบ จัดการได้แล้วเสร็จใน 24 ชั่วโมง
checkimg
เสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ
checkimg
สร้างโอกาสในการค้าระหว่างประเทศ
สินเชื่อเพื่อการนำเข้า
รายละเอียดในการให้บริการ
วงเงินสำหรับการนำเข้า เมื่อนำเข้าสินค้าและต้องจ่ายเงินด้วยการใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต L/C (Letter of Credit L/C) สำหรับธุรกิจที่ต้องการเงินมาหมุนเวียนเพื่อสภาพคล่อง หลังจากที่ลูกค้าออก Trust Receipt กับธนาคาร ทางธนาคารจะจ่ายเงินในการซื้อสินค้าให้ก่อนแล้วค่อยนำเงินมาจ่ายคืนธนาคารเมื่อครบสัญญา โดยมี 2 รูปแบบ
  • T/R Sign จ่ายเป็นเงินบาท หรือเงินต่างประเทศ
  • T/Usance จ่ายเงินเมื่อกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกับผู้ขายด้วยเงินตราต่างประเทศ
คุณสมบัติของลูกค้า
  • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อนำไปขายต่อหรือผลิตสินค้าเพื่อขาย
  • ต้องมีวงเงินและเปิดวงเงิน L/C พร้อม T/R หรือวงเงิน T/R กับธนาคาร
  • สามารถขอสินเชื่อ เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 180 วัน
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน และจ่ายเงินต้นเมื่อครบสัญญา
เอกสารที่ต้องใช้
  • แบบฟอร์มสัญญาทรัสต์รีซีท (T/R)
  • สำเนา Invoice
  • สำเนาเอกสารการขนส่ง เช่น  B/L หรือ AWB Truck Receipt หรือ Parcel Post Receipt เป็นต้น
สถานที่ให้บริการ
ขอใช้บริการด้วยการเตรียมเอกสารได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่มีบัญชีอยู่ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777