สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า

สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า

สินเชื่อธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจเดินไปได้อย่างไม่สะดุดจากการนำเข้าสินค้า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าก่อน
checkimg
เพิ่มโอกาสให้กับการนำเข้า
checkimg
ต้นทุนถูกเพราะดอกเบี้ยต่ำ
checkimg
ช่วยธุรกิจเดินหน้าอย่างไม่สะดุด
สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า
รายละเอียดในการให้บริการ
วงเงินสำหรับธุรกิจนำเข้าเพื่ออำนวยความสะดวก เมื่อนำเข้าสินค้าไม่ต้องจ่ายเงินก่อน โดยจ่ายเงินจากตั๋วเรียกเก็บเงินสินค้าขาเข้า (Import Bill of Collection B/C) หรือ Open Account หลังจากได้รับของแล้ว เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินมาหมุนเพื่อสภาพคล่อง ธนาคารจะจ่ายเงินในการซื้อสินค้าให้ก่อน แล้วค่อยนำเงินมาจ่ายคืนธนาคารเมื่อครบสัญญา สามารถชำระได้ทั้งในรูปแบบเงินบาทหรือเงินต่างประเทศ
คุณสมบัติของลูกค้า
 • ประกอบธุรกิจนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อนำไปขายต่อหรือผลิตสินค้าเพื่อขาย
 • ลูกค้าต้องเปิดวงเงินสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing) กับธนาคาร
 • สามารถขอสินเชื่อ เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 180 วัน (โดยรวมจำนวนระยะเวลาของคู่ค้า )
 • ใช้ได้ตามวงเงินและไม่มีหนี้ที่เกินกำหนด
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน และจ่ายเงินต้นเมื่อครบสัญญา
เอกสารที่ต้องใช้
กรณีตั๋ว B/C
 • คำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
 • เอกสารตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (B/C)
กรณี Open A/C
 • คำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
 • ใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
 • สำเนาใบกำกับราคาสินค้า (Invoice)
 • สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill)
 • สำเนาใบขนสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร (หากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว)
กรณี Advance Payment
 • สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือ Performa Invoice หรือสําเนาเอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย หรือ Invoice เป็นต้น
สถานที่ให้บริการ
ขอใช้บริการด้วยการเตรียมเอกสารได้ที่
 • ธนาคารกรุงไทยสาขาที่มีบัญชี 
 • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
 • Krungthai Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777