ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Transparency
Krungthai bank has placed importance on its disclosure and transparency of knowledge gained from CSR operation according to “Good Corporate Governance Policy”.

ธนาคารได้ให้ความสำคัญต่อการความโปร่งใสในการดำเนินงาน
       ด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรด้านต่างๆ ต่อสาธารณชนและหน่วยงานกำกับๆ ตามข้อกำหนด ผ่านการจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) รายงานความยั่งยืน (SD Report) เป็นต้น โดยได้ทำการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
       ทั้งนี้ ในปี 2560 ธนาคารได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น จากงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2560 (SOE Award ประจำปี 2560) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

You may be interested in