CSR Project

โครงการ ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards)
Updated Date13 Mar 2018
       โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย หรือ Krungthai Art Awards เป็นการประกวดที่ส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของ “กรุงไทย” โดยเริ่มดำเนินโครงการประกวดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557
       บมจ. ธนาคารกรุงไทย จัดโครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 (3rd Krungthai Art Awards) ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรมให้ก้าวสู่ระดับสากล ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความงามและคุณค่าแห่งความดีเพื่อ มวลมนุษยชาติ อันเป็นการนำพาสังคมสู่ความเจริญงอกงามทั้งทางด้านจิตใจและความคิดในที่สุด โดยให้ผู้สนใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยด้วยทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยในทุกมิติ รวมทั้งแนวเรื่อง ศิลปกรรมกรุงไทย ซึ่งสื่อถึงความเป็น “กรุงไทย” ที่อุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความสุข ความดีงาม นําพาสังคมสู่ความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการส่งเสริมความเป็นไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

       ธนาคารกรุงไทย มุ่งเน้นส่งเสริมความยั่งยืนให้ประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยได้จัดตั้ง “หอศิลป์กรุงไทย” รวมถึงจัดการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการด้านสังคมที่สนับสนุนให้ศิลปินสรรสร้างผลงานสะท้อน “ความเป็นไทย” ที่งดงาม โดย “หอศิลป์กรุงไทย” เป็นแกลเลอรี่ศิลปะร่วมสมัย สำหรับแสดงผลงานศิลปกรรมสะสมของธนาคาร และเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงนิทรรศการหมุนเวียน