CSR Project

โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"
Updated Date13 Mar 2018

กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว เปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2560 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.ดำเนินโครงงานเพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ได้เจอเพื่อนใหม่ที่หลากหลาย ฝึกการทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างเป็นระบบ และนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

"ในปี 2560 นี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. เข้าร่วมโครงการ เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งมีการอบรมที่เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเพาะบ่มต้นกล้าสีขาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”
ติดตามข่าวสารโครงการใน Facebook คลิกที่นี่ หรือ Search โครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว”
ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่