CSR News

ธนาคารสนับสนุนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63
Updated Date13 Mar 2018

        วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า โดยนางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนธนาคารเข้าร่วมพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63

        

     ธนาคารเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จึงได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1 ล้านบาท จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่ และสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

    นิทรรศการจัดแสดงผลงาน 83 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล 15 ชิ้น และคัดเลือกเข้าร่วมแสดง 68 ชิ้น โดยจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคมนี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า หลังจากนั้นจะนำผลงานศิลปกรรมไปจัดแสดงสัญจร ณ สถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไป